FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 11:49 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबद्धर्न ऐन २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 11:47 PDF icon बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबद्धर्न ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 11:45 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि २०७५.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 11:43 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 11:42 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
गुनासो ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 11:42 PDF icon गुनासो ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 11:41 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/13/2018 - 11:39 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
बराहक्षेत्र नगरपालिका आर्थिक ऐन-२०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 12:04 PDF icon वराहक्षेत्र नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
नगरसभा संचालन कार्यविधि-२०७४ ७३/७४ 03/09/2018 - 21:02 PDF icon नगरसभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages