FAQs Complain Problems

वडा नं ५

वडा अध्यक्षको नाम:- श्री रोहित काफ्ले

वडा नं :- ५                                 साबिक गा.बि.श. :- भरौल

साबिक का वार्डहरु :- १, ४ र ५      पर्यटकीय स्थल :- अमाहा पोखरी

क्षेत्रफल :- १३.९४ बर्ग.किमी.                                        

२०६८ को जनगणनानुसार                                     

घरधुरी संख्या :- १६४६

पुरुष :- ३३७१ महिला :- ४०३७ जम्मा :- ७४०८    

Ward Contact Number: 
९८६९३९७४७०