FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्यानेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना

दरभाऊ सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सभा हल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

Cold store निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र को सूचना। ।।

बिभिन्न योजनाहरुको E-bidding सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages