FAQs Complain Problems

०७९/०८०

चतरा अस्पतालमा करार कर्मचारी राख्ने सम्बन्धी सूचना

राजश्व सम्बन्धी बिभिन्न ठेक्काको आशयको सूचना

चतरा अस्पतालमा औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना

दोश्रो पटक प्रकाशित राजश्व सम्बन्धी बिभिन्न ठेक्काको सूचना

बजेट तथा कार्यक्रम २०७९/८०

दस्तावेज: 

Pages