FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

२०८०/८१ बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

बराहक्षेत्र नगरपालिकाको निर्माण सामाग्री तथा ज्याला सम्बन्धी दररेट २०७९-८०

बजेट तथा कार्यक्रम २०७९/८०

दस्तावेज: 

निती तथा कार्यक्रम २०७९/०८०

निर्माण सम्बन्धी दररेट २०७८-२०७९

Pages