वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

फोन नं: ९८५२०५४४३९

नगर उप प्रमुख

फोन नं: ९८०४३२३२४१

वडा नं १ अध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०५६६५१

वडा नं २ अध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०५५८६४

वडा नं ३ अध्यक्ष

फोन नं: ९८४२३१६६१६

वडा नं ४ अध्यक्ष

फोन नं: ९८६२१७९६७५

वडा नं ५ अध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०४८७७४

वडा नं ६अध्यक्ष

फोन नं: ९८६२०५४९८५

वडा नं ७ अध्यक्ष

फोन नं: ९८१४३६०७१७

वडा नं ८ वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०६६५३३

वडा नं ९ अध्यक्ष

फोन नं: ९८१०४३०१९९

वडा नं १० अध्यक्ष

फोन नं: ९८०४३११४०८

वडा नं ११ अध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०४१२३३