बराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

MIS अपरेटर तथा फिल्ड सहायक को शिप परिक्षण तथा अन्तवार्ता सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष: