वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा नं ६

वडा नं :- ६                                  साबिक गा.बि.श. :- महेन्द्रनगर

साबिक का वार्डहरु :- १, २, ५, र ६       पर्यटकीय स्थल :- ............................

क्षेत्रफल :- ३०.५२ बर्ग.किमी.                                        

२०६८ को जनगणनानुसार                                     

घरधुरी संख्या :- १४३३

पुरुष :- २९२८ महिला :- ३३१९ जम्मा :- ६२४७