वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

राजस्व आशय सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: