वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा नं ९

वडा नं :- ९                                  साबिक गा.बि.श. :- प्रकाशपुर

साबिक का वार्डहरु :- २, ३, ४, ५, र ९       पर्यटकीय स्थल :-कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष

क्षेत्रफल :- ३०.६१ बर्ग.किमी.                                        

२०६८ को जनगणनानुसार                                     

घरधुरी संख्या :- १५२५

पुरुष :- ३२६३ महिला :- ३७६५ जम्मा :- ७०२८